ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

กาญจนบุรี นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและป้องกันหมอกควันพร้อมจัดทำแนวกันไฟ

กาญจนบุรี นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและป้องกันหมอกควันพร้อมจัดทำแนวกันไฟ
วันที่18 สิงหาคม 2563
นายวิฑูรย์ สิรินุกูล นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าและจัดทำแนวกะนไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่4 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โดยมี นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครพิทักษ์ไฟป่า ม.5

บ้านแก่งปลากด และประชาชนตำบลช่องสะเดา ตำบลลาดหญ้า ตำบลบ้านเก่า ตำบลวังด้ง ตำบลวังเย็น เพื่อร่วมกันป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ณ ศาลาประชาคม ม.2 บ้านหมอเฒ่า ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

เกษร เสมจันทร์ / รายงาน