ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวศาสนา

กาญจนบุรี นายอำเภอเลาขวัญ นำหน่วยงานราชการและผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมรวมพลัง “ บ ว ร “ สานสามัคคี รักษาประเพณีชาวพุทธเข้าวัดทำบุญ

กาญจนบุรี นายอำเภอเลาขวัญ นำหน่วยงานราชการและผู้นำท้องถิ่นร่วมกิจกรรมรวมพลัง “ บ ว ร “ สานสามัคคี รักษาประเพณีชาวพุทธเข้าวัดทำบุญ
18 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ นางเบญจวรรณ เชื้อเล็ก แม่บ้านมหาดไทยอำเภอเลาขวัญ นางรัชนี รอดยอดสร้อย ปลัดอำเภออาวุโส นายเฉลิมศักดิ์ สมจิตต์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาหนองฝ้าย นางสาวจงกล เห็นประเสริฐ ผู้จัดการการประปาภูมิภาคสาขาเลาขวัญ นายมงคล โพธิ์พันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง นางพรชนก เตียวเจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา นางลำยอง จันทร์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง นางสาวจิดาภา ใจห่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมณี นางเบญจพร เหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นางสาวศิริภรณ์ พึ่งกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะลังกา พ.ต.ต.ราเชนทร์ แตงนวลจันทร์ สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเลาขวัญ นายพา กอระพันธ์ กำนันตำบลหนองปลิง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเลาขวัญ เจ้าหน้าที่สำนักงานการประปาภูมิภาคสาขาเลาขวัญ คณะครู/นักเรียนโรงเรียนบ้านบะลังกา ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)

 

ร่วมกันดำเนินงานโครงการเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 กิจกรรมรวมพลัง “ บ ว ร “ สานสามัคคี รักษาประเพณีชาวพุทธเข้าวัดทำบุญ เพื่อร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม น้อมนำบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันธรรมสวนะ (โครงการสำคัญของกรมการปกครอง เรื่องที่ 5 การเสริมสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง (แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร่วมกับทุกภาคส่วน ใช้พลัง “ บ ว ร “ (บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-ส่วนราชการ) เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวบ้านบะลังกาและหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ วัดมะลังกา บ้านบะลังกา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

เกษร เสมจันทร์ / รายงาน