การศึกษาข่าวพาดหัว

“วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส’จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562”

“วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส’จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562”

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่สำนักงานคระกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และคณาจารย์ร่วมต้อนรับ สำหรับในปีนี้มีผู้เข้ารับอนุปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 254 คน ใน 7 สาขาวิชาดังนี้ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการท่องเที่ยว

โดยภายหลังพิธีมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นายเอกรัฐ หลีเส็น ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า “ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ความสำเร็จของท่านในวันนี้ เกิดจากความวิริยะ อุตสาหะ พากเพียร เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุปริญญาบัตรตามที่มุ่งหวังไว้ในวันนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นความภาคภูมิใจของตัวเอง ครอบครัว แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารทุกระดับชั้น ของวิทยาลัยชุมชนแห่งนี้อีกด้วย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ร่วมกันทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็พร้อมจะนำวิชาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสามารถพึ่งพาตนเองโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สำเร็จการศึกษา ครอบครัวและชุมชนดีขึ้น ถือเป็นการสะท้อนผลลัพธ์แห่งคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เป็นอย่างดี
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านมุ่งประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ดำรงตนอยู่ในความดี รู้หน้าที่ของตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความพอเพียง ก็จะทำให้ชีวิตของท่านดำเนินไปอย่างมั่นคงและเป็นสุข แต่อย่างไรก็ตามท่านต้องพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน

นายธีระ อัครมาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุนนราธิวาส กล่าวขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในวันนี้ ที่ได้มีความมุ่งมั่นในการศึกษานับเป็นความสำเร็จอีกวันหนึ่งของท่าน ที่จะนำไปสู่ก้าวต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งด้านการศึกษา หน้าที่การงาน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อันนำมาซึ่งความยินดี ความภาคภูมิใจของบิดา มารดา ผู้ปกครอง และญาติมิตร และขอให้ท่านพึงระลึกไว้เสมอว่า การศึกษาทำให้ท่านมีความรู้เพิ่มเติมยิ่งขึ้น ทำให้ท่านมีประสบการณ์ฉะนั้นจงอย่าหยุดการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ จะทำให้ท่านสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนและยังทำให้ท่านสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกดิจิทัล แต่ทั้งนี้ทุกคนต้องตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัย และรู้รักสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม บนพื้นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า ขอแสดงความดีใจกับทุกท่านและขอชื่นชมยินดีกับบิดา มารดา ตลอดจนผู้ปกครองของท่าน ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านได้ดำรงตนเป็นคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตอาสา ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีความรู้ มีทักษะ ที่จะดำรงตนเองอย่างมีความสุขในสังคม เป็นคนดีของสังคม ชุมชน และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ในฐานะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมกับคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชมชน คณะครู บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งได้นำนโยบายการจัดการศึกษามาสานต่อเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถช่วยเหลือ พัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และให้ทุกคนเป็นคนสำคัญของชุมชนที่มีส่วนช่วย ส่งเสริม ผลักดันให้ชุมชนเกิดคุณภาพ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับปรัชญาวิทยาลัยชุมชน ที่ว่า “วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น” และสิ่งที่ขาดไม่ได้ในความเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นั้นคือ “การมีจิตสาธารณะ” ที่ทุกคนควรมีให้กับตนเองและคนรอบข้างในชุมชน สิ่งเหล่านี้ ที่สามารถยกระดับคุณภาพของชุมชนให้เข้มแข็งในทุกด้านได้อย่างแท้จริง

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807