การศึกษาข่าวพาดหัว

สระแก้ว- จัดพิธีมอบคูปองการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2563

สระแก้ว- จัดพิธีมอบคูปองการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2563
ผู้สื่อข่าวรายงาน “ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบคูปองการศึกษา ปี่การศึกษา2563โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบคูปองการศึกษาในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กพิการ นักเรียนพิการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อจัดระบบการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรลงถึงเด็กพิการ นักเรียนพิการ ตามระบบคูปองการศึกษาและระบบของ EP อย่างถูกต้องรวดเร็ว


นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ประธานคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานให้คนพิการได้สิทธิทางการศึกษา ในรูปแบบคูปองการศึกษา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เป็นจำนวนเงิน เกือบ 2 ล้าน 7 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน
1328 ราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ฯ ในรูปแบบคูปองการศึกษา รายละไม่เกิน 2,000 บาท


สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับคูปองการศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาครูผู้สอน และตัวแทนนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, เขต 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว และครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จำนวน 200 คน

นายยุทธนา พึ่งน้อย / ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว