ข่าวทั่วไป

เชียงราย – ผอ.ศบภ.มทบ.37 / ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 

เชียงราย – ผอ.ศบภ.มทบ.37 / ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00น. พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.ศบภ.มทบ.37 / ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 ศบภ.มทบ.37 โดยทำการบูรณาการระดมสรรพกำลัง ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย ศบภ.มทบ.37, กอ.รมน.จังหวัด ช.ร., อบจ.ช.ร., ทน.ช.ร., นพค.35, ปภ. เขต 15 ชร., การประปาส่วนภูมิภาค สาขา ช.ร. และ พล.ร.7 โดย ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน และมีความพร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในห้วงสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2565

 

ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรง และส่งผลกระทบมากขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลจากเขตชลประทาน พื้นที่สูง และพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่ง ศบภ.มทบ.37 ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก อีกทั้ง การดำเนินการดังกล่าว ยังถือเป็นนโยบายสำคัญของ ศบภ.ทบ. ที่ให้ความสำคัญและมุ่งหวังในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทุเลาเบาบางลงจากความเดือดร้อน และผลกระทบในสถานการณ์ภัยแล้ง รวมถึงเป็นการทำความดีเพื่อส่วนรวมในการช่วยเหลือประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กห. ประจำปี 2565 ครบรอบ 135 ปี ทั้งนี้ ผอ.ศบภ.มทบ.37 ได้กล่าวให้โอวาท โดยขอให้ส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมมือและช่วยประสานการปฏิบัติซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด และขอให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนาย ได้มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งได้ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ พร้อมยุทโธปกรณ์ และได้ปล่อยขบวนรถตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565ณ สนามหน้าร้อย มทบ.๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.ช.ร. ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด “เพราะทหารไทย เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” #ร่วมใจช่วยภัยแล้ง

ปัญธิพงศ์ ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย