ข่าวทั่วไป

ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการในจังหวัดจันทบุรี รับข้อเสนอผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวภาคการเกษตรในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ร้องขอ ศบค.ผ่อนปรน

ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการในจังหวัดจันทบุรี รับข้อเสนอผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวภาคการเกษตรในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ร้องขอ ศบค.ผ่อนปรน
วันนี้ (18 ส.ค.63) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 9 บูรณาการตรวจราชการที่จันทบุรี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง และผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจราชการติดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ โดยมีการหารือก่อนเข้าประชุมกับ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มีตัวแทนภาคเอกชนเจ้าของล้งผลไม้ส่งออกได้เสนอขอรับการช่วยเหลือผ่านไปยังรัฐบาล และ ศบค.แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวด้าวภาคการเกษตรในช่วงสถานการณ์โควิด -19

 

ที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจในพื้นที่โดยภาคเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนในการควบคุม ป้องกัน ตามมาตรการที่ราชการกำหนดเพื่อนำแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายจากกัมพูชามาใช้ในกิจกรรมภาคการเกษตร
และการตรวจราชการแบบบูรณาการในครั้งนี้ ยังเป็นการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และแผนการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ โดยนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม สรุปผลการดำเนินงาน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก