การศึกษาข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวเทคโนโลยี

มนร. จัดกิจกรรมนิทรรศการการประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์

มนร. จัดกิจกรรมนิทรรศการการประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์

วันที่18 สิงหาคม 2563 ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิกรบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมงานครั้งนี้
สำหรับการจัดโครงการพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชในฐานะทรงเป็น พระบิดแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ได้จัดขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยนราธิวสรชนครินทร์ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 


ทั้งนี้มี เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ นักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ ทราบถึงความสำคัญและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ และบุคลากรทางการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับ”วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ด้วยวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานแห่งความก้าวหน้าของประเทศชาติ ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะผลักดันให้ประเทศไทยเจริญทันโลก ดังนั้นการส่งเสริมเยาวชนนักเรียน นักศึกษาให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จะทำให้จังหวัดชายแดนใต้ของเราพัฒนาต่อไป

นอกจากนี้การจัดงานครั้งนี้ยังแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอยช่วยเหลือสนับสนุนท้องถิ่ ด้นการศึกษาและการวิจัยเพื่อยกระดับอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมในวันนี้จัดในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งถือเป็นอีกรูปแบบตามแนววิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New Noma) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น อีกด้วย

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส