ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19- 20 สิงหาคม และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 -27 สิงหาคม 2563

 

(19 สิงหาคม 2563) ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(พม.) นายเอกมงคล บางประภา ตำแหน่งนายกสมาคมสื่อ นายแพทย์นพพร ตันติรังสี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


สำหรับ วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนรับฟังปัญหาและการดำเนินงานของกลุ่มการดำเนินงานของกลุ่มเปราะบางและเครือข่ายมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนชี้แจงการดำเนินงานและข้อมูลที่ถูกต้องได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างแนวทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง ตลอดจนสร้างแนวทางสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกัน และสกัดกั้นข้าวเท็จ (Fale News)

ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันมีบทบาทอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอก จะเห็นได้ว่าการสื่อสารในยุคปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล เข้ามามีบทบาทมากขึ้น รวมไปถึงการสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อลดทอนปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาในการสื่อสาร และการสร้างควาทเข้าใจกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี ศอ.บต.จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างแนวทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง

นอกจากนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอถึงทิศทางความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ต่างประเทศได้เข้าใจอันดีงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส