ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ช่วยชาวบ้าน

รองผู้ว่าหญิงนราฯ – เปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนชายแดนใต้ และ กิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ในโอกาสขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินอิสลาม

รองผู้ว่าหญิงนราฯ – เปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนชายแดนใต้ และ กิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ในโอกาสขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินอิสลาม

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนชายแดนใต้ โดยมีกิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ในโอกาสขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินอิสลาม ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 บ้านใหม่ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการประสานความร่วมมือกับบิดมารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของการทำงานและสนับสนุนการเรียนการสอน ให้ประสบผลสำเร็จด้วยดี

และช่วยบุคคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีการแสดงความคิดเห็นมีสัมพันธภาพและความข้าใจ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 จึงจัดโครงการเสริมสร้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับขุมช เพื่อเปิดโอกสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนระหว่างโรงเรียน กับชุมชนและองค์กรอื่น ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกัน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระว่างชุมชนกับโรงเรียน ต่อไป

ทางด้านนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า อิสลามได้มีบทบัญญัติให้พี่น้องประชาชนมีความรัก ความสามัคคี เป็นสำคัญ
ซึ่งการกวนอาชูรอถือเป็นการรวมพลังกันในทุกๆฝ่าย ซึ่งจะสร้างความรัก ความเข้าใจที่ดีกันในหมู่คณะ อันเป็นการลดความขัดแย้งและสร้างสังคมสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน อาซูรอสัมพันธ์คือการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน อาซูรอเป็นการหลอมรวมเหล่าบรรดาของกินอย่างละนิด อย่างละหน่อย ของกินที่หลากหลายที่มีอยู่ ท่ามกลางความขาดแคลนให้รวมเป็นหนึ่งเดียว โดยมีเรื่องราวในอดีตที่เป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ปัจจุบันอาซูรอเป็นจุดเชื่อมที่จะนำพี่น้องประชาชนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวสืบไป

 

ทั้งนี้การกวนอาซูรอ เริ่มในสมัยศาสดานุฮห์(อาลัยฮิสาลาม)เกิดน้ำท่วมใหญ่หลายวันหลังจากนั้นไม่มีอาหารการกินบรรดาประชาชนจึงคิดรวบรวมทำวัสดุที่เหลืออยู่ที่สามารถทำเป็นอาหารได้มาร่วมกันและกวนเข้าด้วยกันเพื่อให้กินกันได้หลายคน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนอาหารในระดับหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในโรงเรียนและชุมชน เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนาธรรมอันดีงาม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ

ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส