ข่าวทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงรายเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการดำเนินงานภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม

จังหวัดเชียงรายเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการดำเนินงานภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารจัดการ การอำนวยความเป็นธรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ โดยภาคประชาสังคมแบบบูรณาการ เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ห้อง เอกโอชา สตาร์ฮอลล์ ถนน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกียวข้องจากส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายเข้ารับการอบรม

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมข้าราชการของจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายในการส่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเพิ่มสมรรนะและพัฒนาองค์กร ตลอดทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ อันจะนำไปสู่พฤติกรรมพึงประสงค์ในการต่อต้นการทุจริตแบะประพฤติมิชอบในระยะยาว เพื่อต่อภาพโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย การบริหารจัดการ การอำนวยความเป็นธรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ โดยภาคประชาสังคมแบบบูรณาการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายบุคลากรจากส่วนราชการส่วนกบาง ส่วนภูมิภาค อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 300 คน โดยได้รับความรู้จากวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และหน่วยตรวจสอบภายในระดับกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นอกจากนี้ การให้องค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมจากนายเจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มง่นส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และนายรุจิภาส จรรยาศรี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ก.พ. ช่วยราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแล้ว ยังได้ทราบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จากนางสาวยุพยงค์ บุญหาว ผู้ตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง เป็นการเติมเต็มจิตสำนึกในธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

เครดิตข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน