การศึกษาข่าวพาดหัวจิตอาสา

รองผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดการอบรม “โครงการจิตอาสาพหุวัฒนธรรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ จังหวัดนราธิวาส” ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อสร้างสรรค์

รองผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดการอบรม “โครงการจิตอาสาพหุวัฒนธรรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ จังหวัดนราธิวาส” ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อสร้างสรรค์

 

วันนี้ (21 ส.ค. 63) ที่ลานอเนกประสงค์ อุทยานแห่งชาติเขาบูโด – สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “จิตอาสาพหุวัฒนธรรมเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ จังหวัดนราธิวาส ภายใต้กิจกรรมสานใจ สานพลัง สร้างสรรค์สังคม” เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยวิชาการและกิจการพิเศษ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาบูโด – สุไหงปาดี หัวหน้าสำนักงานโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ และประธานโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรม

 

 


หลังจากพิธีเปิดโครงการฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ได้รดน้ำต้นรวงผึ้ง ที่ปลูกโดย ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 จากนั้นได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จุดเช็คอินของอุทยานแห่งชาติเขาบูโด – สุไหงปาดี พร้อมถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สืบเนื่องจากชมรมเยาวชนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมเวทีประชาคมในพื้นที่อำเภอบาเจาะ และอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้มีข้อเสนอให้ทางชมรมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ จังหวัดนราธิวาส โดยอำเภอบาเจาะ ให้มีการให้ความรู้กับเยาวชน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และอำเภอยี่งอ ให้เยาวชนได้ตระหนัก และร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยผ่านสื่อสร้างสรรค์ จึงจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ โดยแบ่งกิจกรรม เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอุทยานแห่งชาติ การอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์อัลกุรอาน ป่าชุมชนบ้านต้นตาล และวิสาหกิจชุมชนชันโรงบูโด
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้อุดมการณ์ของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดยดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อปลูกฝังด้านจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม บำเพ็ญประโยชน์ และพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่

ทั้งนี้ โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นโครงการที่น้อมนำยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการเสริมสร้างสังคมสมานฉันท์และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนให้เป็นพลังแผ่นดิน และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ สานสัมพันธ์กับพี่น้องชาวไทยในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อร่วมกันสร้างความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน

ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส