ข่าวทั่วไป

รพ.สก.มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น SRK-TOP เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี

รพ.สก.มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น SRK-TOP เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี
ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ (รพ.สก.พร.) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีแก่ บุคลากรดีเด่นที่ยึดหลักปฏิบัติงานด้วยการแสดงพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยม SRK – TOP ประจำปี 2563

 


นาวาเอกหญิง กิติมา อรุณรัตตโนภาส หัวหน้าสำนักงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า ตามที่ ผอ.รพ.โรงพยา บาลสม เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้กำหนดค่านิยมของโรงพยาบาลฯ เพื่อให้บุคลากรได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติ ด้วยการแสดงพฤติกรรม สอดคล้องกับค่านิยม SRK – TOP ได้แก่ S = Service Mind and Seniority สร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการและเคารพผู้อาวุโส R = Respon sibility ความรับผิดชอบในงาน K = Knowledge & Sharing หมั่นแสวงหาความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ T = Team work การทำงานเป็นทีม O = Originality
การริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนา และ P= Patient focus การมุ่งเน้นผู้ป่วย โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้ดำเนินโครง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามค่านิยม SRK-TOP โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2563 ได้คัดเลือกบุคลากรดีเด่นตามค่านิยม SRK-TOP จำนวน 15 ท่าน

 


โดยบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาขาวิชาชีพ และพนักงานลูกจ้าง นอกจากนี้แล้วยังมีหน่วยงาน ซึ่งมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 3 หน่วยงาน เข้ารับรางวัลเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก