ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

อุบลฯ-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุกรักษ์พลังงาน (พพ.)ลงพื้นที่ภูมิภาคอีสานใต้รณรงค์ประหยัดพลังงาน ชูพลังงานเพื่อชุมชน และฉลากประหยัดพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุกรักษ์พลังงาน (พพ.)ลงพื้นที่ภูมิภาคอีสานใต้รณรงค์ประหยัดพลังงาน ชูพลังงานเพื่อชุมชน และฉลากประหยัดพลังงาน

วันนี้ (11 พ.ค.2565) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุกรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แนวคิด “พลังงาน เพื่อชุมชน” โดยมีนายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอสำโรง เป็นประธานพิธี มีผู้มาร่วมงานมากกว่า 300 คน

สำหรับกิจกรรมการรณรงค์เพื่อประหยัดพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นผลมาจากสถานการณ์ที่มีต้นทุนสูงขึ้น สงผลกรทบต่อประชาชนทุกระดับและภาคธุรกิจทุกด้าน รัฐบาลจึงได้กำหนดแนวการประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ พพ.ในฐานะหน่วยงานหลักด้านพลังงานจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น ทั้งในส่วนกลางและศูนย์บริการวิชาการทุกภูมิภาคทั้ง 10 แห่ง ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รวมพลังงานคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร2” และเผยแพร่โครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดพลังงาน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใน 19 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมการใช้งานทั้งในภาคครัวเรือน การก่อสร้าง ภาคเกษตร และอุตสาหกรรม ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ในเขตภาคอีสานใต้ได้จัดกิจกรรมตามแนวทางดังกล่าว ภายใต้แนวคิด “พลังงานเพื่อชุมชน” ภายในงานได้จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหลากหลายรูปแบบ พร้อมกับการออกบูธนิทรรศการจากหน่วยงานในพื้นที่ สถาบันการศึกกษา องค์กกรภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่

กิจกรรมหลักภายในกิจกรรมพลังงานเพื่อชุมชนดังกล่าว ได้ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ เช่น การประยัดใช้ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ การเกษตรที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เป็นต้น

นายเชิดชัย ทองถม/อุบลราชธานี