ข่าวพาดหัว

นราธิวาส- ร.ร.บ้านหัวเขา จัดตลาดนัดพอเพียงในโรงเรียน ปลูกฝังแนวคิดการใช้ชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นราธิวาส- ร.ร.บ้านหัวเขา จัดตลาดนัดพอเพียงในโรงเรียน ปลูกฝังแนวคิดการใช้ชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 ส.ค. 63 ที่โรงเรียนบ้านหัวเขา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวเขา โดยมีทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะให้นักเรียน ออกร้านขายขนมต่างๆ รวม 10 ร้าน ซึ่งเด็กๆ ลงมือร่วมกันทำ กับคุณครูประจำชั้นแต่ละห้อง เช่นขนมบัวลอย 3 สี ขนมใบบัว ขนมโคหลายสี ขนมครก และผักสวนครัวจากฝีมือนักเรียนที่ร่วมกับปลูก ในโรงเรียน เป็นต้น ส่วนลูกค้าก็เป็นเพื่อนเด็กนักเรียนในโรงเรียน และผู้ปกครอง รวมถึงครูอาจารย์

 

นางสาวธิดารัตน์ ลักขษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเขา บอกว่าการจัดงานตลาดนัดพอเพียง เป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้มีการพัฒนาในทุกๆด้าน การจัดกิจกรรมเน้นเป็นการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าพื้นฐานในชุมชนมีอะไรบ้าง เป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ให้กับเด็กนักเรียนให้รู้จักการช่วยเหลือตัวเอง และคนรอบข้าง ปลูกฝังแนวคิดการใช้ชีวิต การสื่อสาร สังคม อารมณ์และความเป็นอยู่ ให้นักเรียนหรือเด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการซื้อขายสินค้า ผลประโยชน์ที่ได้จากการจัดงานเป็นที่น่าพอใจ ทำให้เด็กๆรู้จักใช้จ่าย การซื้อ ขาย หรือทอนเงินเมื่อนำเงินมาสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้ สำหรับการจัดทำขนมต่างๆหรือสินค้า คุณครูประจำชั้นจะเป็นคนออกค่าใช้จ่าย เมื่อนำไปขายมีรายได้ก็จะรวบรวม บริหารจัดการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องเรียนหรือของเล่นให้กับเด็กนักเรียนต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้มีครู อาจารย์ เด็กนักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก

 


นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้ ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตมีทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของครอบครัว การจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก การวางแผนการใช่จ่ายเงิน รวมถึงการประหยัด อดออมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807