ข่าวทั่วไป

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปลูกต้นไม้ต้นน้ำวัง จ.ลำปาง ชูโครงการ We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน ปลูกต้นไม้พื้นที่ต้นน้ำ ปิง – วัง – ยม – น่าน ต่อเนื่อง 100,000 ต้น ในปี 2563 นี้

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปลูกต้นไม้ต้นน้ำวัง จ.ลำปาง ชูโครงการ We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน ปลูกต้นไม้พื้นที่ต้นน้ำ ปิง – วัง – ยม – น่าน ต่อเนื่อง 100,000 ต้น ในปี 2563 นี้

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย กรมการปกครอง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อ.บ.ต.ปงดอน องค์การบริการส่วนตำบลปงดอน โรงเรียนบ้านเลาสู สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง หน่วยจัดการต้นน้ำเเม่เเจ้ฟ้า สำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง และอุทยานเเห่งชาติถ้ำผาไท จัดกิจกรรม We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน ในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง บ้านเลาสู ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยภายในงานมีการปลูกต้นไม้ จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ต้น ส่งเสริมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ต้นน้ำวัง และเพื่อลดภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในพื้นต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ในปีนี้

นายยุทธพงศ์ ไชยศร ประธานพิธี กล่าวว่า การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำวัง อันเป็นแหล่งกำเนิดสายน้ำแห่งวิถีชีวิตอายรธรรมหล่อเลี้ยงเกษตรกรรมอย่างยาวนานเกิดความอุดมสมบูรณ์ ที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจการใช้สถานที่และคำนึงถึงประโยชน์ต่อชุนชนภายในพื้นที่ รวมถึงสร้างการตื่นตัวให้กับบุคคลทั่วไป ให้ตระหนักใส่ใจกับสภาพปัญหาของโลกในปัจจุบันที่เข้าสู่ขั้นวิกฤติ ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน และหันมาให้ความสนใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อลดปัญหาโลกร้อน เราทุกคนสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถปลูกต้นไม้ได้ ส่วนตัวมีความรู้สึกดีใจที่เห็น ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะ กลุ่มเยาวชนที่ถือเป็นอนาคตของชาติ ร่วมกันปกป้องรักษาฟื้นฟูผืนป่าของเราทุกคนไว้ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสืบถอดไว้ให้คนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และหวงแหนธรรมชาติที่ล้ำค่าและการกลับมาของระบบนิเวศที่ยั่งยืน

 

นายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เผยว่า โครงการ We Grow… ปลูกเพื่อความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ให้ผู้คนรับรู้เข้าใจความสำคัญของระบบนิเวศโดยการเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว ซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการลงมือทำสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในพื้นที่อยู่อาศัย เติมความเข้าใจ สร้างความสมดุลให้คืนสู่โลก ลดภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตลอดจนทำให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าและเป็นที่มาของการสร้างรายได้กับชุมชน หวงแหนผืนป่ารักษาธรรมชาติไว้ให้คู่กับคนรุ่นหลัง ทั้งนี้ยังมีกลุ่มนักเรียนเยาวชนจิตอาสาบ้านเลาสูเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าซึ่งเป็นแสดงออกถึงความกล้าของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจตระหนักถึงปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เห็นคุณค่าของป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้คนและป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเกิดความอุดมสมบูรณ์

เครือฯ ได้เข้ามาดำเนินงานในพื้นที่บ้านเลาสู ตั้งแต่ปี 2562 ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ปลูกกาแฟเป็นพืชสร้างรายควบคู่กับพืชหมุ่นเวียนทางการเกษตรให้กับเกษตรกรมีการก่อตั้งโรงแปรรูปกาแฟ ดูแลโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเลาสู โดยในปี 2563 มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นรวม 28 ราย ซึ่งคาดการว่าจะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่บ้านเลาสูได้ เพื่อให้พร้อมเป็นหมู่บ้านต้นแบบกับชุนชนพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคต

ฟงหวินศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่วภูมิภาค จ.เชียงใหม่