ข่าวทั่วไป

ว.พลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ จับมือกับบริษัทเอกชนร่วมสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาด้านพลังงานทนแทน

ว.พลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ จับมือกับบริษัทเอกชนร่วมสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาด้านพลังงานทนแทน
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 2 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาด้านพลังงานทดแทน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.ยิ่งรักษ์ รองคณบดีวิทยาลัยพลังทดแทน นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) และ นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย


ปัจจุบันวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดการเรียนการสอนใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน / หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน และในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงานทดแทนวิทยาลัยพลังงานทดแทน มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์หลากหลายกิจกรรม ทั้งในส่วนของคณาจารย์ และนักศึกษา อันประกอบไปด้วยผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานบริการวิชาการแก่สังคม หลายผลงานได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และได้รับรางวัลจากหลายภาคส่วน นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ ได้มีการพัฒนา /ปรับปรุง จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อร่วมสนับสนุนการออกแบบหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับสมรรถนะรวมทั้งกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมและการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานสหกิจศึกษารวมถึงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีทักษะ ประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานประกอบการจริง โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันโอกาสเดียวกันนี้ บริษัท แอดวานซ์ อิควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด โดย นายภสุ ชัยบุญเรือง ประธานกรรมการผู้จัดการ ได้มอบอุปกรณ์สำหรับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)ให้แก่วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมมูลค่า 300,000 บาท เพราะการพัฒนาคนในอาชีพด้วยระบบการรับรองสมรรถนะบุคคลในอาชีพให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในสังคมจะช่วยยกระดับความก้าวหน้าของผู้ประกอบอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนักศึกษาและผู้ประกอบการต่อไป.
ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่