ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวประชาสัมพันธ์

จังหวัดร้อยเอ็ด/… .นายอำเภอโพนทองใช้สื่อท้องถิ่น(หมอลำ)จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สร้างจิตสำนึกวันต่อต้านยาเสพติดโลก

จังหวัดร้อยเอ็ด/…
.นายอำเภอโพนทองใช้สื่อท้องถิ่น(หมอลำ)จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สร้างจิตสำนึกวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 .มิ.ย.2565 07.00-12.00 น.
เมื่อเวลา 09.30 วันที่ 25 มิ.ย.2565 ณ.เวทีหมอลำพื้นบ้าน สนามหน้าที่ว่าราชการอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทองขึ้นเวทีหมอลำกล่าวเปิดงาน”วันต่อต้านยาเสพติด”ข้อความบางตอน เผยว่า การแก้ปัญหายาเสพติดโดยจะใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/อ-ส. ผู้ใหญ่บ้าน ผ-ช.ผญบ./กำนันเป็นกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง เพราะคนในชุมชนจะรู้ปัญหาในชุมชนของตนได้ดีกว่าคนอื่น

วัตถุประสงค์การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี้นี้/๒๕๖๕
1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในอำเภอ ที่จะรวมเป็น “พลังเอาชนะยาเสพติด”
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของอำเภอเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน 092 714 7488