การศึกษาข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

กาญจนบุรี – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายจีระเกียรติ์ ภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี มอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย ผ้าห่มกันหนาวจำนวน 216 ผืน กระเป๋านักเรียน จำนวน 630 ใบ สมุดบันทึกความดีจำนวน 800 เล่ม หนังสือสวดมนต์จำนวน 215 เล่มฟุตบอลจำนวน 24 ลูก กระปุกออมสินจำนวน 199 ใบ เสื้อโปโล 7 สีโลโก้คุณทองแดงจำนวน 628 ตัว หน้ากากอนามัยจำนวน 1,271 กล่อง
สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี


วันนี้ได้ได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษานี้ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 156 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 130 คน และนักเรียนเข้าใหม่ระหว่างชั้น จำนวน 107 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 413 คน
คณะครู และนักเรียน รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ ทุกคนมุ่งมั่น ร่วมแรง
ร่วมใจ ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกของโรงเรียนให้ทัดเทียมกับสถานศึกษาอื่น และโรงเรียนได้รับนโยบายเพื่อสืบสานโครงการพระราชดำริของทุกพระองค์น้อมนำปฏิบัติและจัดการเรียนสู่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และเป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำ ปัจจุบันมีนักเรียน 1,077 คน ชายจำนวน 519 คน หญิงจำนวน 558 คน มีนายเกริกเกียรติ อินเกตุ เป็นผู้อำนวยการ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 93 คน รับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และ นครปฐม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี