ข่าวทั่วไป

รองผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดการลงนามรับรองและประกาศใช้ปากัตตัน(ข้อตกลง) งานบุญ ท่องเที่ยวและสันทนาการปลอดขยะ

รองผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดการลงนามรับรองและประกาศใช้ปากัตตัน(ข้อตกลง) งานบุญ ท่องเที่ยวและสันทนาการปลอดขยะ

วันที่ ( 27 ส.ค. 63) ณ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคีรี หมู่ที่ 10 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดการลงนามรับรองและประกาศใช้ปากัตตัน(ข้อตกลง) งานบุญ ท่องเที่ยวและสันทนาการปลอดขยะ โดยมี นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนราธิวาส และผู้เข้าร่วมครั้งนี้

สำหรับพิธีเปิดการ ลงนามรับรองและประกาศใช้ปากัตตัน(ข้อตกลง) งานบุญ ท่องเที่ยวและสันทนาการปลอดขยะ ในวันนี้สืบเนื่องตามที่ สำนักการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เดิมใช้ซื่อว่า โครงการศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม โดยเริ่มโครงการนำร่องในปีงบประมาณ 2542 ต่อมา ในปี 2550สถาบันพระปกกล้า ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกกล้า เพื่อให้เป็นศูนย์ประสานงานสร้างเครือข่ายการทำงานภาคประชาสังคมอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความเข้มแข็งทางการเมืองภาคพลเมือง และเป็นเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันพระปกเกล้า โดยมีกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การจัดสถานที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ให้ประชาชน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเสริมประสบการณ์ ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้มีพิธีเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคผลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนราธิวาสอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดนราธิวาส มีที่ตั้งอยู่ที่ สำนักงานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีวิสัยทัศน์ “บ้านสะอาด นราธิวาสสะอาด” ภารกิจที่สำคัญคือการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยส่งเสริมภารกิจเร่งด่วน ในเรื่องการสร้างความสะอาด คอยบ้านจะเป็นจุดเริ่มตัน เพื่อให้นราธิวาสเป็นเมืองแห่งความสะอาดมีพื้นที่ต้นแบที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย พื้นที่บ้านคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง พื้นที่บ้านโคกพะยอม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง พื้นที่บ้านซูโว หมู่ที่ 5 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ และ พื้นที่บ้านแยะ หมู่ที่ 3 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส การดำเนินโครงการ ของศูนย์พัฒนาการเมืองฯ สอดคล้องตามนโยบายวาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ใน 2 วาระ คือนรา…..ตามรอยพ่อ (ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขพียงพอ) ที่จะเน้นหนักใน 2 เรื่อง คือการพัฒนา และยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ และส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และวาระที่ 3 นราสะอาด(สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใจสะอาด) เน้นพัฒนาไห้เป็นเมือง สิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การสร้างวินัย รักษาสะอาด โดยดำเนินการเร่งด่วน 3 เรื่อง คือ การจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ การรงณรงค์ และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ชุมชนต้นแบบ เมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ อีกด้วย

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807