ข่าวทั่วไป

ตราด/จังหวัดตราดจัดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง จาก สํานักงานประมงจังหวัดตราด ร่วมกับ ธนาคาร ธ.ก.ส.และธนาคารออมสิน

ตราด/จังหวัดตราดจัดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง จาก สํานักงานประมงจังหวัดตราด ร่วมกับ ธนาคาร ธ.ก.ส.และธนาคารออมสิน เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง นายประภาส บินร่าหมาน ประมงอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดตราด ธนาคาร ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน โดยมี นส.ลักขณา ลีชา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สํานักงานประมงจังหวัดตราดมาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจและชี้แจงเกี่ยวกับโครงการสินเชื่อฯจํานวนผู้เข้าร่วม 80 คน

โดยกรมประมงได้เปิดรับสมัครชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงพาณิชย์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ สามารถกู้เงินไปเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพได้ในอัตตราดอกเบี่ยร้อยละ 7 ต่อปี จ่ายเองร้อยละ 4 ต่อปี รัฐชดเชยให้ร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อจะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-19 โดยได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยทางธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.สนับสนุนเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส ในวงเงินรายละไม่เกิน 5 ล้านบาท ธนาคารออมสินสนับสนุนเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอส ขึ้นไปในวงเงินรายละไม่เกิน 10 ล้าน คุณสมบัติของชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงพาณิชย์ในวันนี้ที่มีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯจะต้องมีคุณสมบัติที่ตั้งเอาไว้ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี. บริบูรณ์สัญชาติไทย หรือ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยเท่านั้น เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิ์ครอบครองในเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทยเท่านั้น เป็นผู้ประกอบการประมงที่มีประสบการณ์ในการประกอบการอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในกรณีเป็นผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ต้องมีใบอนุญาตทําการประมงพาณิชย์ ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการได้รับใบอนุญาตทําการประมง ตามมาตรา 39 แห่งพระราชการกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ชาวประมงในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ สมัครได้ที่ สํานักงานประมงในพื้นที่นั้นๆและสํานักงานประมงจังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัดได้ในเวลาราชการเท่านั้น

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด