ข่าวทั่วไป

วุฒิสภา จัดอบรม เครือข่ายประชาธิปไตย ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม”

วุฒิสภา จัดอบรม เครือข่ายประชาธิปไตย ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม”
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 63 ที่โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 5/2563 ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2563
โดยมี นาย คมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยวิทยากรอาทิ พลเรือเอก ชุมนุมอาจวงษ์ นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายสุวิทย์สงคราม ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สื่อมวลชน โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 60 คน


สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 2.เพื่อสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรม ได้นำความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาไปเผยแพร่ขยายผลยังชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นของวุฒิสภานั้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาให้แก่ผู้นำท้องถิ่นให้เข้าใจระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายที่เสนอโครงการสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภทกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน/การจัดทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมกาเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อออนไลน์ และการประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

เป็นเครือข่ายที่มีผลงานการทำกิจกรรมต่อยอดขยายผล มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง เป็นเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาที่ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556- 2562 และเป็นกรรมการเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ซึ่งจะมีการจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม 2563

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์