ข่าวทั่วไป

เมืองลับแล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เมืองลับแล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติระดับครัวเรือน โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน และส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของสตรีอำเภอลับแล โดยมี นางกฤตยา กาญจนปัญญานนท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล

 

พัฒนาผู้นำท้องถิ่น – ท้องที่ และสตรีในพื้นที่ตำบลผามูบ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผามูบ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ป

อินกล่ำ รายงาน