ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านยาเสพติด

กาญจนบุรี คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้ทำพิธี มอบธง สัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด ให้แก่ ประชาชน ที่ ดูแลลูกหลาน และบุคคลในครอบครัว จนปลอดภัยจากยาเสพติด

กาญจนบุรี คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้ทำพิธี มอบธง สัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด ให้แก่ ประชาชน ที่ ดูแลลูกหลาน และบุคคลในครอบครัว จนปลอดภัยจากยาเสพติด
นายวีระ หิรัญกุล ปลัดอาวุโส อ.เมืองกาญจนบุรี เป็นประธาน ในพิธี มอบธงสัญลักษณ์ ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด โดยมีนายพนมกรคล้ายเมืองผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองบ้านเก่า ประธานกองทุน แม่ของแผ่นดิน พร้อมด้วย พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟืองมนต์ ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน.
พ.อ.เสกสรรค์ โพทิพยวงศ์ ผช.ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน.
พ.อ.ประเสริฐ พิชิตอำพล ผอ.สปส.ศปป.๒ กอ.รมน.
ร.อ.ชลอ สั่งข์วิเศษ
ร.ต.หญิงพรลักษณ์ เกรียงไกร เลขานุการ ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน.
จนท.สปส.ศปป.๒ กอ.รมน.
และคณะกรรมการ กองทุน แม่ของแผ่นดิน ให้การต้อนรับ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ได้ดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดตามแนวชายแดน พร้อมทั้งได้ดำเนินการตามโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

โดยมี ชพส.๑๒๐๔ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรพลังประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และการเฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุมชน

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยคุกคามอื่นๆ บ.หนองบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรีได้ดำเนินการตามขั้นตอน ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ขั้นตอนที่ ๙ และมีความเข้มแข็ง มีพลังของประชาชน ที่สามารถแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถที่จะขับเคลื่อนให้หมู่บ้านเข้ารับมอบธงสัญลักษณ์ ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด ให้กับประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านจนเป็นผลสำเร็จ แล้วนั้น คณะกรรมการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ.หนองบ้านเก่าฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรื อนปลอดภัยจากยาเสพติดขึ้น ภายใต้การควบคุมดูแลของ พ.อ. พจฤทธิ์ รอบคอบ รอง ผอ.สปส.ศปป.๒ กอ.รมน.

เกษร เสมจันทร์ / ผู้สื่อข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน