การศึกษาข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน
ในวันนี้ 27 ส.ค.63 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นำคณะให้การต้อนรับ

นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่ เด็กนักเรียน และเยาวชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจน แต่มีความประพฤติดี กตัญญูกตเวที เป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจ ของผู้ปกครองรวมทั้งเป็น การสร้างขวัญ กำลังใจ แก่เด็กและเยาวชน ให้มีกำลังใจใจการพัฒ นาชีวิตที่ดี เป็นพลังทางสังคมต่อไปในอนาคต โดยอำเภอสัตหีบ ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา ให้แก่ เด็กนักเรียนและเยาวชน จำนวน 40 ทุน ได้แก่ ระดับประ ถมศึกษา 10 ทุน มัธยมศึกษาตอนต้น 10 ทุน มัธยมศึกษาตอนปลาย 10 ทุน และระดับ ปวส. 10 ทุน

 


นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี รู้สึกยินดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ตามโครงการมอบทุนการศึกษาแก่ เด็กนักเรียนและเยาวชน ผู้ยากไร้ในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้รับเงินสนับสนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการกาชาดชลบุรี มอบทุนการศึกษาแก่ เด็กนักเรียน และเยาวชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรร ษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจน แต่มีความประพฤติดี กตัญญูกตเวที และเป็น การแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง สร้างขวัญ กำลังใจ แก่เด็กและเยาวชน ให้มีกำลังใจใจการพัฒนาชีวิตที่ดี เป็นพลังทางสังคมต่อไปในอนาคตและขอให้ทุกคนที่ได้รับเงินทุนการศึกษาในวันนี้ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก