ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดโครงการสร้างชุมชนภาวะด้วยสบช.โมเดล 2022 :1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิษณุโลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดโครงการสร้างชุมชนภาวะด้วยสบช.โมเดล 2022 :1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2565-2567) กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการนำร่องสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนด้วย “สถาบันพระบรมราชชนก โมเดล”
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:30 น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานเปิดโครงการสร้างชุมชนภาวะด้วย สถาบันพระบรมราชชนก.โมเดล 2022 :1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2565-2567) กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการนำร่องสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนด้วย ” สถาบันพระบรมราชชนก.โมเดล” โดยมี นางสาวดวงพร หุ่นตระกูล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสมอแข ให้การต้อนรับ

โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สถาบันพระบรมราชชนก.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย
1 ชุมชน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (2565-
2567 ) กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการนำร่องสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคให้กับประชาชนด้วย “ สถาบันพระบรมราชชนก.โมเดล” เป็นโครงการที่ทางวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช นำนโยบายของสถาบันพระบรมราช
ชนกมานําเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลสมอแข อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชยัง
ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของภาค
เครือข่ายของชุมชนกับสถาบันการศึกษา ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน
เพื่อสุขภาวะที่ดี ภายใต้แนวคิด สถาบันพระบรมราชชนก.โมเดล ซึ่งเป็นแนวคิดในการเฝ้าระวัง
ความดันโลหิตสูงและเบาหวานของประชาชน โดยการคัดกรองภาวะ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่อายุ 15 – 65 ปี และนำข้อมูลภาวะ
สุขภาพไปพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 3 ลด

เพื่อ
เป้าหมายสูงสุดคือสุขภาวะชุมชนให้มีคุณภาพต่อไป ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก