ข่าวทั่วไปยกย่องเชิดชูคนดี

กลุ่มเหล็กสหวิริยารับโล่เชิดชูเกียรติองค์กรสนับสนุนการเรียนระบบทวิภาคีจากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยารับโล่เชิดชูเกียรติองค์กรสนับสนุนการเรียนระบบทวิภาคีจากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานนายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ หัวหน้าสำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ในฐานะผู้แทนกลุ่มเหล็กสหวิริยารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติจาก นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานและนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เนื่องในโอกาสที่เอสเอสไอและกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ให้การสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาด้านอาชีพรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัยการอาชีพโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านอาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษา ณ สถานประกอบการ ทั้งนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยาและวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานถือเป็นต้นแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในระดับประเทศ โดยได้ลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกันมาแล้วทั้งสิ้นจำนวน 13 รุ่น มีนักศึกษาร่วมโครงการ 669 คนและกลับเข้ามาร่วมงานกับกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ 187 คน

 

พิสิษฐ์ รื่นเกษม​ / ณัฐธภพ​ พันสาย​ จ.ประจวบคีรีขันธ์​ รายงาน