ข่าวทั่วไป

อําเภอคลองใหญ่ – จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำความดีด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ”

อําเภอคลองใหญ่/จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำความดีด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ”
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยนายพีระ การุญ นายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายโชคชัย แสนสิทธิ์ ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ได้ดําเนินการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมจัดกิจกรรมการออกรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต เราทำความดีด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยและเด็กด้อยโอกาสและยากไร้ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่

ซึ่งทางเหล่ากาชาตจังหวัดตราด จึงได้มอบหมายให้กิ่งกาชาตอําเภอคลองใหญ่ รองนายกกิ่งกาชาด สมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ร่วมมอบทุกการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา จํานวน 15 ทุน และมอบรถจักรยาน จำนวน6 คัน เพื่อเป็นการมีเป้าหมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดํารงอาชีพได้ต่อไปโดยจะมีผู้ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โรงพยาบาลตราด โรงพยาบาลคลองใหญ่ สาธารณสุขคลองใหญ่และหน่วยงานในพื้นที่เข้า ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกันจัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพนักงานจากหน่วยงานภาคเอกชน จำนวนมากร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตได้ทั้งหมด 58,500 ซีซี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทั้งหมด 162 ราย ได้ผ่านการตรวจพร้อมบริจาคโลหิตได้ 130 ราย พร้อมร่วมบริจาคดวงตา 4 ราย และบริจาค อวัยวะ 5 ราย ตามโครงการนี้ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ พร้อมแจกสิ่งของจากสมาชิกและหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย.หรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการเสียสละบริจาคโลหิตให้กับผู้ต้องการโลหิต โดยนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องการโลหิต นอกจากนี้โลหิตที่ได้รับบริจาค 1 ถุง ยังสามารถนำไปปั่นแยกส่วนประกอบต่าง ๆ อาทิ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ตรงความต้องการของผู้ป่วยได้ อย่างไรก็ตามหากประชาชนที่ไม่สามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้ ยังสามารถแสดงความจำนงร่วมบริจาคโลหิตโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลคลองใหญ่ หรือโรงพยาบาลตราดได้ทุกวันในเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด