ข่าวทั่วไป

นอภ.สัตหีบแถลงผลงานสหกรณ์รอบปีและเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาผู้นำ

นอภ.สัตหีบแถลงผลงานสหกรณ์รอบปีและเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาผู้นำ
ในวันนี้ 28 ส.ค.63 นาย​อนุชา​ อิน​ท​ศร​ นา​ยอ​ำ​เภอ​สัตหีบ​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน รายการจัด สรรกำไรสุทธิ ตลอดจนมอบเงินให้ สมา ชิกผู้สูงอายุของ สหกรณ์การเกษตร สัตหีบ จำกัด มอบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลให้กับสมาชิกดีเด่น ในด้านต่างๆ รวมถึงกรรมการดีเด่น และเจ้าหน้าที่ดีเด่น ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยมี พันจ่าเอก วิษณุ โตสมบัติ นายก อบต.พลูตาหลวง นำคณะร่วมให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้
และต่อมา นายอำเภอสัตหีบ ​ได้เดินทางมา​เป็น​ประธาน​ใน พิธี​เปิด​โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยน แปลง กิจกรรม ที่ 2 สร้างเครือข่ายผู้นำ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

 


เพื่อเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดความสามัคคีในพื้นที่ ณ พื้นที่ผู้นำ โดยมี นางอรนุช โรจนพณิชย์กุล บ้านเลขที่ 118/16 ม.2 ต.พลูตาหลวง อ.สัต หีบ จ.ชลบุรี เป็นผู้นำการจัดกิจกรรมในวันนี้
ภาพ/ข่าว ปชส.ทีม​ข่า​วอ​ำ​เภอ​สัตหีบ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645