ข่าวทั่วไป

เมืองสัตหีบปลูกจิตสำนึกเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

เมืองสัตหีบปลูกจิตสำนึกเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
วันนี้ 27 ส.ค.63 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบได้มอบหมายให้ นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมชายทะเล ณ.หอประชุมโรงเรียนบำรุงศิษย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา คณะครูอาจารย์คณะวิทยากร ตลอดจนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 คน เข้าร่วม โครงการ

 

 


นางอ้อย ปลีเจริญ รองปลัดเทศบาล กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาทรัพยากรธรรมชาติถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆอย่างมากและมีแนวโน้มที่มีการนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น จนอยู่ในอัตราที่เกินกว่าธรรมชาติจะฟื้นฟูตัวเองได้ทันต่อความต้องการของมนุษย์ ทำให้สภาพแวดล้อมทางทะเลเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังขาดการเอาใจใส่ดูแล ขาดการจัดการดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรม อย่างรุนแรง ทั้งทรัพยากรทางทะเล ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และปัญหาการขาดแคลนป่าชายเลน ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในภาวะเสื่อมโทรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ตระหนักความสำคัญของธรรมชาติ จึงได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล เป็นการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรัก ความหวงแหน และส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพชายฝั่งทะเล เป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างเครือข่ายเยาวชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม

นายพนธกร ใคร่ครวญ กล่าวว่า ทรัพยากรรรมชาติของเรา ถูกใช้ไปโดยปราศจากการจัดการดูแลอย่างเหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรม การใช้ประโยชน์อย่างขาดจิตสำนึกทั้งทรัพยากรทางทะเล ป่าชายเลน และทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยไม่มีการพื้นฟูและอนุรักษ์อย่างจริงจัง ส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในการอนุรักษ์ ปกป้องคุ้มครอง และการปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับเยาวชน เพราะเยาวชนคือกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรัก ความหวงแหน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก