ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดโครงการ “รวมพลัง อพม. ต้านภัยการค้ามนุษย์” ประจำปี 2563 สร้างแกนนำสนับสนุนป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน

ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดโครงการ “รวมพลัง อพม. ต้านภัยการค้ามนุษย์” ประจำปี 2563 สร้างแกนนำสนับสนุนป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน

วันที่ 29 ส.ค. 63 ที่โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลัง อพม. ต้านภัยการค้ามนุษย์” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายมะสะปีอิ้น จรัลศาส์น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม

 


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. จะเป็นแกนนำหลักในพื้นที่ที่จะสนับสนุนการทำงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน ซึ่งการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย คือการดำเนินการในเชิงป้องกัน รู้ว่าประชาชนกลุ่มใดคือกลุ่มเสี่ยง และรู้วิธีการจัดการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์อย่างทันท่วงที จะช่วยให้สามารถหยุดยั้งกระบวนการค้ามนุษย์ในชุมชนได้ ซึ่งการอบรมให้ความรู้แก่ อพม. คือการเสริมสร้างความรู้หรือการติดอาวุธ รวมทั้งการเพิ่มเติมทักษะเฉพาะด้านในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังปัญหาระดับพื้นที่ชุมชน และมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และ mobile app protect-U ที่เป็นช่องทางสำหรับการประสานงานกรณีเกิดเหตุค้ามนุษย์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อน และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ซึ่งจากข้อมูลเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจําปี 2563 ที่ได้จัดระดับประเทศไทยอยู่ในระดับ 2 (Tier 2) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เช่นเดียวกับปี 2561 และปี 2562 ซึ่งรัฐบาลยังคงเพิ่มความพยายามอย่างสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการป้องกัน ที่มุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้นำชุมชน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในบทบาทหน้าที่ของการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกในการสำรวจ ชี้เป้า เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนไม่ให้ตกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ สร้างแกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้นำความรู้ไปขยายผลสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน เป็นการสร้างกลไกการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์แบบเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดโครงการ “รวมพลัง อพม. ต้านภัยการค้ามนุษย์ ประจําปี 2563 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ รูปแบบ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และการป้องกันตนเองจากภัยการค้ามนุษย์ เพื่อนำไปถ่ายทอดและขยายกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ต่อไป รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพ อพม. เป็นแกนนำด้านการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ และสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหา แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ ซึ่ง อพม. จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชนต่อไป

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807