ข่าวทั่วไป

สว.มอบใบสัมฤทธิบัตร ให้ผู้ผ่านการอบรม โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

สว.มอบใบสัมฤทธิบัตร ให้ผู้ผ่านการอบรม โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
วันที่ 29 ส.ค. 63 ที่โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม สมาชิกวุฒิสภา ได้เป็นประธานมอบใบสัมฤทธิบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 3 จังหวัด ประกอบไปด้วย เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จำนวน 60 คน

 

 

โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ นายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายสุวิทย์ สงคราม ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรม ได้นำความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาไปเผยแพร่ขยายผลยังชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง


นอกจากนี้แล้ว ตัวแทนทั้ง 3 จังหวัด ยังได้แต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนต่อยอดโครงการที่ได้รับการอบรมมา ไปดำเนินกิจกรรมในชุมชน ประกอบไปด้วย นางบุญหนุน ช่วยชูหนู เป็น ประธานกรรมการฯ นายสุมิตร หิรัญวงค์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 น.ส.จิณห์นิภา แก้วกียูร เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 2 นายกมลภพ ทองเอียง เป็นวิชาการ นายณัฐธภพ พันสาย เป็นโฆษก/ประชาสัมพันธ์ และ นางมันทนา กงเพ็ชร เป็นเลขานุการ

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์