ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

จ.ตาก จัดงาน Tak Exotic Coffee Championship Thailand 2022 “มหัศจรรย์กาแฟดีจังหวัดตาก”

จ.ตาก จัดงาน Tak Exotic Coffee Championship Thailand 2022 “มหัศจรรย์กาแฟดีจังหวัดตาก” เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง และมุ่งส่งเสริมให้กาแฟของจังหวัดตาก มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

วันนี้ (20 ส.ค. 65) เวลา 14.30 น. ที่อาคารหอกิตติคุณ ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน Tak Exotic Coffee Championship Thailand 2022 “มหัศจรรย์กาแฟดีจังหวัดตาก” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์กาแฟ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง และมุ่งส่งเสริมให้กาแฟของจังหวัดตาก มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

โดยมี นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายกเทศมนตรีเมืองตาก ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

ตามที่ จังหวัดตากได้มีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดที่ว่า “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าทางการเกษตร และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และการค้าการลงทุนในพื้นที่” ด้วยศักยภาพทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดตาก มีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เหมาะสมต่อการเพาะปลูกสินค้าเกษตร เช่น กล้วยหอมทอง อะโวคาโด กาแฟ ฯลฯ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์กาแฟ เนื่องจากเป็นที่นิยมของประชาชนในทุกระดับอย่างแพร่หลาย สามารถขยายโอกาสและช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจังหวัดตาก และผู้ประกอบกิจการจำหน่ายกาแฟได้เพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 โดยคาดหวังว่าจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวเขา ชุมชนผู้ปลูกกาแฟ สามารถผลิตกาแฟ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และยังเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้น และยังมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับการงาน Tak Exotic Coffee Championship Thailand 2022 “มหัศจรรย์กาแฟดีจังหวัดตาก” มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและผู้ประกอบกิจการจำหน่ายกาแฟจังหวัดตาก รวมทั้งผู้ประกอบการปลายทาง เข้าร่วมงาน จำนวน 37 ราย โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแข่งขันคั่วกาแฟ สกัดกาแฟ และชิมกาแฟ (Cup Tester) และการดริปกาแฟ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาการพัฒนากาแฟในพื้นที่ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์กาแฟจังหวัดตากครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างการรับรู้ให้อยู่ในระดับประเทศ

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบโล่รางวัลการแข่งขันสกัดกาแฟด้วยเครื่องชงไซฟ่อน ให้แก่ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายวิชชุพงศ์ โสตยิ้ม , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ให้แก่ นายชาตตะวัน สุมาลี , รองชนะเลิศอันดับ 2 ให้แก่ นางสาวจริยา เจริญศรี และรางวัลชมเชย ให้แก่ นางสาวสุรัสวดี ทับประดิษฐ์ พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และร้านค้าที่มาจัดแสดงและจำหน่าย จากหลายจังหวัดทั่วประเทศ อีกด้วย…//

ภาพ/ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก

พิภพ ลูกพระยาตาก

สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ. รายงาน