ข่าวทั่วไป

ผู้สนใจล้นหลามร่วมงาน เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2

ผู้สนใจล้นหลามร่วมงาน เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ระดมผลผลิตการเกษตรและสินค้าแปรรูป 9 จังหวัดภาคตะวันออก จัดแสดงและจำหน่าย ภายในงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2
เมืองทองธานี ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม
นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 30 ส.ค. 63 ณ Exhibition Hall 9 – 10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมือง ทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภายในงานจัดให้มี นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การฝึกอาชีพด้านการเกษตร 28 หลักสูตร การ เจรจาธุรกิจ การจำหน่ายอาหาร 4 ภาค ซึ่งมาจากกลุ่มแม่บ้าน นำมาจำหน่ายประกอบด้วย อาหารมุสลิม และของกินหายาก นำผลสำเร็จในการขยายผลงานด้านการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ศึก ษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราช ดำริ ทั้ง 6 แห่ง ทั่วประเทศ มาจัดแสดง พร้อมนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์มาจำ หน่ายภายในงาน

 

มีการให้บริการคลินิกพืช การให้คำแนะนำในการตรวจวิ เคราะห์พืช วิเคราะห์ดินเบื้องต้น การสาธิตวิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องปลอด ภัย และการเตรียมดินตามหลักวิชาการ
สำหรับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้นำผล ผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกร จาก
9 จังหวัดภาคตะวันออก มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานมากมายหลายชนิด เช่น มะพร้าวน้ำหอม ต้นพันธุ์มะ พร้าวน้ำหอม จากแหล่งปลูกเมืองสามน้ำลุ่มน้ำบางปะกง ตลอดถึงปลากะพงขาวจากกลุ่มแปลงใหญ่ปลากะพงขาว ต.บาง ปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ปลากะ พงมาตรฐาน GAP จากกรมประมง และพริกไทย “จันทบุรี” พริกไทยอันดับ 1 ของประเทศ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ สินค้าจีไอ และปลานิลแดดเดียว ยำปลานิล จ๊อปลานิล คั่วกลิ้งปลานิล ปลากรอบสามรส กะปิ กุ้งแห้ง ปลาเค็ม ผักไฮโดร มัลเบอรี่สด น้ำ แยม ผลไม้มัลเบอรี่ปั่นสด ข้าวหอมมะลิ105 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิแดง และหมูเส้นอบกรอบไฮโซ ในราคาหน้าร้านของเกษตรกรที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ตลอดการจัดงานระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง มีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างมากมาย
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645