ข่าวทั่วไป

ปภ.ร่วมกับ กทม. หน่วยทหาร และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ยกระดับการจัดการอัคคีภัยตามมาตรฐานสากล

ปภ.ร่วมกับ กทม. หน่วยทหาร และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ยกระดับการจัดการอัคคีภัยตามมาตรฐานสากล

 

วันที่ 30 ส.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายธีรยุทธ์ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ประจำปี พ.ศ. 2563 (High – rise Buildings Fire Exercise 2020 : Hi – RiBFEx 2020 ) ณ อาคารบางกอกยอร์ท คลับ คอนโดมิเนียม แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร หน่วยทหาร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้จัดการฝึกฯ ขึ้น เพื่อทดสอบการจัดการอัคคีภัยให้เป็นระบบ ภายใต้แผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง รวมถึงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

 

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า “การพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รูปแบบความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะชุมชนเมือง และแหล่งท่องเที่ยวที่มีการใช้ประโยชน์จากอาคารสูงเพิ่มขึ้น ทั้งที่พักอาศัย ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และโรงแรม ซึ่งอาคารสูงส่วนใหญ่เป็นอาคารสาธารณะที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก หากเกิดอัคคีภัยจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและความเสียหายแก่ทรัพย์สิน การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการอัคคีภัยในอาคารสูงอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพจึงถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยลดความรุนแรงและความสูญเสียจากอัคคีภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศจึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สำนักการโยธา ศูนย์เอราวัณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบินตำรวจ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกรมเจ้าท่า บริษัท เอ็นพีซีเซฟตี้แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัคร และเครือข่ายภาคประชาชน จัดการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ประจำปี พ.ศ. 2563 (High – rise Buildings Fire Exercise 2020 : Hi – RiBFEx 2020) ช่วงวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2563 โดยเป็นการฝึกในรูปแบบการอภิปรายและการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย และแนวทางการปฏิบัติการเผชิญเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercises : TTX) เพื่อซักซ้อมการกำหนดกลยุทธ์ ยุทธวิธี และขั้นตอนการเผชิญเหตุอัคคีภัย รวมถึงฝึกซ้อมการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ร่วมและการจัดการ ณ จุดระดมทรัพยากร การฝึกปฏิบัติ (Drill) 6 สถานี ได้แก่ การเผชิญเหตุอัคคีภัย การค้นหาผู้ประสบภัยในอาคารสูง การเผชิญเหตุอัคคีภัยในอาคารสูงโดยอากาศยาน การลำเลียง ช่วยเหลือ/อพยพผู้ประสบภัยในอาคารสูง การปฏิบัติการด้านการแพทย์ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ร่วม และการจัดการ ณ จุดระดมทรัพยากร รวมถึงการอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งนี้ เพื่อทดสอบการจัดการอัคคีภัยให้เป็นระบบภายใต้แผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง รวมถึงซักซ้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพ”

 

สำหรับการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูงในวันนี้ เป็นการสาธิตการปฏิบัติการและทดสอบศักยภาพการฝึกฯ ณ อาคารบางกอกยอร์ท คลับ คอนโดมิเนียม แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรบนอาคารคอนโดมิเนียม ความสูง 50 ชั้น และเพลิงไหม้ลุกลามขยายวงกว้าง ทำให้มีผู้ติดอยู่ภายในอาคารจำนวนมาก ซึ่งจากการประเมินขั้นต้น พบว่า สถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงและควบคุมได้ยาก จึงต้องสนธิกำลังในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะการปฏิบัติการดับเพลิงด้วยอากาศยานการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารสูง การอพยพผู้ประสบภัยจากอาคารสูงทางอากาศยาน รถกระเช้า และเบาะลมอากาศ รวมถึงการปฏิบัติการด้านการแพทย์ในส่วนของการฝึกเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งอากาศยาน ปภ. KA – 32 พร้อมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ขึ้นบินดับไฟบนอาคารสูง เพื่อช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัยออกจากจุดเกิดเหตุ ทั้งนี้ ความร่วมมือในการฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ประจำปี พ.ศ. 2563 (High – rise Buildings Fire Exercise 2020 : Hi – RiBFEx 2020) ครั้งนี้ จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพในการเผชิญเหตุอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบที่มีประสิทธิภาพ และประเทศไทยมีกลไกการป้องกันและการจัดการอัคคีภัยที่เป็นระบบและมีเอกภาพตามมาตรฐานสากล

นายนพสวัสดิ์ อิ๋วสวัสดิ์ ประธาน อปพร.เขตราษฎร์บูรณะ
นางอุษา เพ็งขำ รองประธาน อปพร.เขตราษฎร์บูรณะ กล่าวว่า “ทางเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการจราจร การจัดระเบียบในการเข้าจอดรถที่ใช้ในการร่วมซ้อมแผนระงับเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสูง การรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่จัดงาน ทั้งนี้งานได้จัดการฝึกภาคทฤษฎี 3 วัน และปฏิบัติจริงอีก 2 วัน โดยสร้างสถานการณ์สมจริง คือ เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ และมีผู้ติดค้างภายในอาคารสูง ไม่สามารถลงมาด้านล่างได้ ดังนั้น จึงต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถลำเลียงหรืออพยพผู้คนหรือผู้ที่บาดเจ็บออกจากอาคารสูงได้ จึงต้องมีการฝึกอบรมโดยทางอากาศยานด้วย ซึ่งครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่นำเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มาร่วมฝึกด้วย ซึ่งผลจากการที่ได้ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูงครั้งนี้ ถือว่า ดีมาก และสามารถนำมาใช้ได้ในเหตุการณ์จริง เพราะ ในสังคมเมือง มีแต่ตึกสูง การเดินทางเข้าไปถึงค่อนข้างยากจะคับแคบ ถ้าเรามีการดับไฟในที่สูงได้ จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที แต่ถามว่า เป็นไปตามแผนที่วางไว้มั่ย ตอบเลยว่า แผนเราปรับเปลี่ยนทุกวัน เพราะเราต้องปรับให้ตรงกับสถานการณ์จริงให้ได้มากที่สุด”

โชติกา ม่วงใจรักษ์ ผู้สื่อข่าว กทม.