ข่าวทั่วไป

เริ่มแล้ว จ.นราธิวาส ขอเชิญเที่ยวชมงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563

เริ่มแล้ว จ.นราธิวาส ขอเชิญเที่ยวชมงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563

 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563 โดยในวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563 จัดให้มีพิธีเปิดงาน โดยมี องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีเปิดงาน ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ
สำหรับ จัดแสดงการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระราชปณิธานมุ่งมั่น สืบสานรักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งด้านแหล่งน้ำ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับผู้มาเที่ยวชมงานและศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดนิทรรศการร่วม สืบสาน แนวพระราชดำริ ในด้านการศึกษา ทดลองวิจัยต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรักษา ผลงานศึกษาทดลองวิจัยนี้ ได้รักษาไว้ในรูปแบบ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อเป็นต้นแบบให้พี่น้องประชาชน

 


ด้าน นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในงานจะจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย นิทรรศการสืบสาน รักษา ต่อยอด เรียนรู้สู่วิถีใหม่ นิทรรศการเปิดบ้านพ่อ เรียนรู้สู่ความพอเพียง จำนวน 10 จุด กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ เสริมรายได้ สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน จำนวน 15 หลักสูตร การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การประกาสดเกษตรกรต้นแบบการทำเกษตรในบริเวณบ้าน จากการขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และการประกวดผลผลิตทางการเกษตรประกอบด้วย นิทรรศการสืบสาน รักษา ต่อยอด เรียนรู้สู่วิถีใหม่ นิทรรศการเปิดบ้านพ่อ เรียนรู้สู่ความพอเพียง จำนวน 10 จุด ชมร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ และฟาร์มตัวอย่างฯ ชมนิทรรศการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข รับฟังบรรยายสรุปและดูงานแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด และเยี่ยมชมการจัดอบรมการทำระบบน้ำแบบประหยัด (แอร์แว)

 


ทั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมเที่ยวชมงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ”” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ที่ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 เวลา 08.00-16.30 น . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร.0-7363-1033 หรือ ทางเว็บไซด์ www.pikumthong.com

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807