ข่าวทั่วไป

พระเทพศาสนาภิบาลตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5บ้านหนองน้ำเค็มแสมสาร

พระเทพศาสนาภิบาลตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5บ้านหนองน้ำเค็มแสมสาร
เมื่อวันที่31 ส.ค.63 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ในฐานะ ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี พร้อมด้วยคณะกรรมการ พระเถรานุเถระ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน ฯ หมู่บ้านหนองน้ำเค็ม หมู่ที่4 ต.แสมสาร โดยมี พระเทพชลธารมุณี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร พระสังฆาธิการในอำเภอสัตหีบ โดยได้รับเกียรติ จาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็น ประธานฝ่าย ฆราวาส นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต.8 ชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายการต้อนรับ
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การส่งเสริมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดชลบุรี โดยส่วนราชการทุกภาคส่วนได้ร่วมกับคณะสงฆ์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและปฏิบัติตน ในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิต โดยชุมชน คือ หมู่บ้าน วัด และโรงเรียน ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ก่อให้เกิดการประสานสามัคคีช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติให้มีความเจริญมั่นคง ส่งผลให้ประชาชนมีความรัก สามัคคี ร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และช่วยกันแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

 

สำหรับจังหวัดชบุรี โดยหมู่บ้านหนองน้ำเค็ม ต.แสมสาร อ.สัตหีบนั้นมีประชากร 902 คน 644 ครัวเรือน มี มีนายอิสระ คุ้มครองทรัพย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หนองน้ำเค็ม มีวัดช่องแสมสาร เป็นวัดประจำหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้านได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ภายในหมู่บ้าน และต้องการให้หมู่บ้านมีความสงบสุขร่มเย็น จึงสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามนโยบายของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในขณะนั้น หมู่บ้านหนองน้ำเค็ม มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครง การ จำนวน1462 คน อยู่ลำดับที่ 17 ของอำเภอสัตหีบ จากจำนวน47 หมู่บ้าน โดยประชาชนได้รับประโยชน์จาการร่วมโครงการเป็นอย่างมาก อาทิ เช่น ประชาชนมีจิตสำนึกและได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมถิ่นกำเนิดของตนเอง ด้วยการสร้างความรักความสามัคคี ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 


สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยอำเภอสัตหีบ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ซึ่งในอำเภอสัตหีบ ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล 5 จำนวน 2 หมู่บ้านคือ หมู่บ้านหนองน้ำเค็ม หมู่ที่2 ต.แสมสาร และ บ้านตลาดบางเสร่ หมู่ที่4 ต.บางเสร่ เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล 5 ต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก