ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านยกย่องเชิดชูคนดีเศรษฐกิจ

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปิน เชียงรายเมืองศิลปะ เส้นทางที่ 1 ประจำปี 2563

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปิน เชียงรายเมืองศิลปะ เส้นทางที่ 1 ประจำปี 2563

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านศิลปิน” เชียงรายเมืองศิลปะ ภายใต้โครงการการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการตลาด และการประชาสัมพันธ์เส้นทางเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในเส้นทางที่ 1 ประกอบด้วย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุนตาล อำเภอเทิง และอำเภอเมืองเชียงราย เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีพิธีเปิด ณ บ้านศิลปิน นายนิติพล เลาย้าง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล (บ้านพญาพิภักดิ์) โดยมีผู้เข้าร่วมยินดีจากหลากหลายหน่อยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมากมาย อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นำโดย นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ นำโดย อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ พร้อมด้วยเหล่าอาจารย์ศิลปินชาวเชียงรายอย่างคับคั่ง

โดยเส้นทางที่ 1 ประกอบด้วย 1.บ้านศิลปิน อาจารย์นิติพล เลาย้าง ที่บ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล 2.บ้านศิลปิน นายศัจกร แก้วกุลา บ้านหนองแรด ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง 3.เปิดบ้านศิลปิน นายมานิตย์ กันทะสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย พร้อมมอบป้ายบ้านศิลปินทั้ง 3 แห่ง

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดให้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการคือ เพื่อส่งเสริมและยกระดับให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองศิลปะและเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางด้านศิลปะของนักท่องเที่ยว นักศึกษา และผู้สนใจงานศิลปะจากทั่วประเทศ สามารถสะท้อนถ่ายทอดศาสตร์ ศิลป์ ภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นให้แก่คนยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินทุกแขนง ให้มีการสร้างสรรค์พัฒนา ต่อยอดงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ และเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงเมืองศิลปะภายในประเทศ และยกระดับเมืองศิลปะให้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น

 

สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถท่องเที่ยวเพิ่มเติมด้วยตัวเองตามแผนที่ที่ส่งมอบให้กับศิลปินประจำบ้าน หรือสามารถขอแผนที่ได้จาก สมาคมหัวศิลปะเชียงรายอีกช่องทางหนึ่งได้ด้วย

เครดิตข่าว /สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ผู้สื่อข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน โทร.0816888600