ข่าวพระราชสำนักข่าวพาดหัวศาสนา

พระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

สระแก้ว-ประชุมหมู่บ้านศีล 5 ประจำปี 2563
ผู้สื่อข่าวรายงาน ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดสะแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดสระแก้วเพื่อเตรียมรับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการฯ จากส่วนกลาง มีเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนพื้นที่รับการตรวจเยี่ยมเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบกำหนดการ กิจกรรม เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงาน เพื่อรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ประกอบด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 /อำเภออรัญประเทศและอำเภอตาพระยามณฑลทหารบกที่19 อบต.ทัพราช อบต.หนองสังข์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ชาติแจ้งว่า พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ส่วนกลางกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ที่จังหวัดสระแก้ว ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 พร้อมคณะฯ

โดยกำหนด 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ ที่วัดเหล่าอ้อย พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมที่พักสงฆ์ป่าโมก์ขรรมาราม บ้านหนองสังข์ และโครงการสังฆประชาปันสุข ตามโครงการหมู่บ้านศีล 5 และอำเภอตาพระยา ที่วัดบ้านหนองติม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

การประชุมครั้งนี้เพื่อมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดติดต่อประสานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เพื่อบูรณาการร่วมกัน และแจ้ง นายอำเภอตามกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโดยบูรณาการและสนับสนุนการทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ ส่วนราชการ และภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการฯ” หมู่บ้านรักษาศีล 5″ โดยจัดให้มีผู้แทนจากหน่วยงานตอบคำถามตามหลักเกณฑ์และประเด็นการตรวจเยี่ยมฯ การจัดแสดงต้อนรับของนักเรียน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพืชผักปลอดสารเคมี เป็นต้น และจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับให้สมพระเกียรติ

นายยุทธนา พึ่งน้อย / ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว