ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

อบจ.พิษณุโลก ร่วมแถลงผลการขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลก “เมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่นคง” ประจำปี 2565

อบจ.พิษณุโลก ร่วมแถลงผลการขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลก “เมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่นคง” ประจำปี 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานท่องเที่ยว ฝ่ายบริหาร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานแถลงผลการขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกตามประเด็นการพัฒนา “เมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นายธีรัชสิทธ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก ร่วมแถลงผลการขับเคลื่อนเมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม 4 แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การค้าการลงทุนและการบริการ สนับสนุนการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษาและสาธารณสุขในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยให้ความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมและการค้า

โดยมีเป้าหมายเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ด้วยการพัฒนาส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน สินค้าบริการ โครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาสู่ความมั่นคง และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากลและยั่งยืน เป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและจัดนิทรรศการ (Mice City) และยกระดับการเกษตรที่เป็นระบบเพื่อมูลค่าและการตลาดที่ครบวงจรฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างสังคมสุขยั่งยืน สืบสานอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน อย่างเป็นระบบและยั่งยืน พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต และขยายความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างมีดุลยภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกและผลสำเร็จของดำเนินงานในส่วนราชการและประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกในอนาคตร่วมกันต่อไป.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก