ข่าวทั่วไป

กกต.ประจวบฯ ติวเข้มกฎหมายเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้ง อปท.

กกต.ประจวบฯ ติวเข้มกฎหมายเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้ง อปท.

วันที่ 2 กันยายน ที่ห้องเรือทอง โรงแรมหาดทอง อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดย มีเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อปมช.เข้าร่วม มี นางสาวอรุณศรี สุดทวี หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม สำนักงาน กกต.จังหวัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี 2560 และกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง และปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง ลดปัญหาข้อร้องเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.)

นางสาวอรุณศรี สุดทวี หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ2560 ให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) เพื่อกระจายอำนาจรัฐสู่ราชการส่วนภูมิภาค ทำให้การกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างตรงจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงมีความสำคัญ เป็นเรื่องใกล้ตัวเพื่อให้ได้ผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่บริหารพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การเลือกผู้สมัครที่ดีมีคุณภาพมีข้อควรพิจารณาหลายประการ เช่น ความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยมีประวัติการทุจริต เข้าถึงประชาชน กล้าคิดกล้าตัดสินใจ

“ ที่ผ่านมา สำนักงาน กกต.ได้เสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดประจวบฯ ไปยัง กกต.กลาง เพื่อพิจารณาแล้ว ส่วนกำหนดการเลือกตั้งยังคงต้องรอมติคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบกำหนดวันเวลาว่าจะเป็นเมื่อใดและจะเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบใดก่อน จากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจะออกประกาศการเลือกตั้งได้ โดยการบริหารจัดการการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ” นางสาวอรุณศรี

พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 339 6444