ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯนราธิวาส ห่วงใยเด็กและเยาวชน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ตามโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง” มอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนนราธิวาส

ผู้ว่าฯนราธิวาส ห่วงใยเด็กและเยาวชน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ตามโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง” มอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนนราธิวาส

 

 

ที่โรงเรียนนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง” โดยมีนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้พบปะนักเรียน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการสวมหมวกนิรภัย การสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมทั้งมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 30 ใบ นายเอกรัฐ หลีเส็น

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า มีความห่วงใยนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก บางครั้งอาจคิดว่าเป็นระยะทางใกล้ๆทำให้ไม่สวมหมวกนิรภัย แต่จากสถิติมักเกิดอุบัติเหตุในระยะใกล้เป็นจำนวนมาก จึงอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญในเรื่องการสวมหมวกนิรภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยของตนเอง เพราะเมื่อประสบอุบัติเหตุจะช่วยลดความรุนแรงได้ โดยได้ให้คุณครูคัดเลือกนักเรียนที่ขาดแคลนหรือมีหมวกนิรภัยไม่เพียงพอในครัวเรือนเข้ารับหมวกในครั้งนี้ เมื่อได้รับไปแล้วขอให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยปฏิบัติให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และขอฝากให้นักเรียนทุกคนมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในค่านิยมหลัก 12 ประการ นอกจากนี้ขอให้ใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และตั้งมั่นอยู่ในความดี ก็จะทำให้มีอนาคตที่ดีได้

สำหรับโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง” เป็นโครงการที่เกิดจากความตั้งใจของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสที่ห่วงใยความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีนโยบายไม่รับกระเช้าอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 แต่มีการรับบริจาคหมวกนิรภัยแทน ซึ่งส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาได้สนับสนุนหมวกนิรภัยจำนวน 1,500 ใบ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสได้จัดโครงการ “จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,500 คน ใน 113 โรงเรียน โดยให้โรงเรียนจัดหาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนไม่สามารถจัดหาหมวกนิรภัยด้วยตนเองได้ จากนั้นจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพบปะให้ความรู้หน้าเสาธงต่อกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ เพื่อส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนการขับขี่ เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายของอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส