ข่าวต่างประเทศข่าวพระราชสำนักยกย่องเชิดชูคนดี

จังหวัดเชียงรายมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเครื่องเตือนใจตระหนักถึงภารกิจหน้าที่อันสำคัญยิ่ง

จังหวัดเชียงรายมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเครื่องเตือนใจตระหนักถึงภารกิจหน้าที่อันสำคัญยิ่ง

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย อัญเชิญเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อมอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม อันสมควรให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต เมื่อเช้าวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายหมวดเอก รุ่งโรจน์ ตันวุฒิ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย นำผู้เข้ารับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

การอัญเชิญเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพในครั้งนี้ เพื่อมอบให้แก่ผู้บริหารจากหน่วยงานกระทรวงยุทธติธรรม ได้แก่ 1.นายสุรศักดิ์ สีตะวัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง 2.นายบุญจวน พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงราย และ 3.นายธวัช เรนเรือน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

 

สำหรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดสร้างเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพขึ้นเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติเป็นส่วนรวม อันเป็นสัญญลักษณ์เครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

เครดิตข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ผู้สื่อข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน โทร.0816888600