ข่าวทั่วไป

สัตหีบหอศิลป์ถิ่นนาวีจัดแสดงผลงานฝีมือด้านศิลปะในการประกวดวาดภาพระบายสี

สัตหีบหอศิลป์ถิ่นนาวีจัดแสดงผลงานฝีมือด้านศิลปะในการประกวดวาดภาพระบายสี
วันนี้ 3 ก.ย.63 ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯจัดแสดงผลการประกวดวาดภาพเพลินศิลป์ถิ่นนาวี ครั้งที่1และ2 ณ หอศิลป์ถิ่นนาวี โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ประธานชมรมศิลปะ เด็กสัตหีบ หน่วยงานราชการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด


พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ กล่าวว่า โครงการนี้ นับเป็นกิจกรมส่งเสริมคุณค่างานศิลปะ ซึ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้และการชื่นชมคุณค่าของศิลปะต่อการดำรงชีวิตอันดีงามให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง จึงนับเป็นการสร้างให้หอศิลป์ถิ่นนาวีมีความเชื่อมโยงกับชุมชน สังคมได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน เยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านศิลปะได้มีแรงจูงใจในการแสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการผ่านการวาดภาพระบายสี ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงศักยภาพ และความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวใน อ.สัตหีบจ.ชลบุรี อีกด้วย


ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ กล่าวว่า ขอชื่นชมชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เป็นผู้ริเริ่มการจัดประกวดวาดภาพเพลินศิลป์ถิ่นนาวีขึ้น ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดกว้างและกระตุ้นให้เยาวชนมีโอกาสแสดงความคิด ความสามารถ ฝึกฝนทักษะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เชื่อมโยงกับศาสตร์วิชาอื่น ส่งเสริมให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปกรรมร่วมสมัย พร้อมทั้งพัฒนาฝีมือด้านศิลปะเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นศิลปินระดับชาติในอนาคต และขอแสดงความยินดีในความสำเร็จในการจัดแสดงผลงานการประกวดวาดภาพเพลิศิลป์ถิ่นนาวีครั้งที่ 1และ 2ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นงานที่มุ่งเน้นให้เด็กเยาวชน และชุมชนในพื้นที่สัตหีบและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับรู้และเห็นคุณค่างานศิลปะตลอดถึงการเผยแพร่ผลงนวาดภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน อันเป็นการสร้าง ความเคลื่อนไหวในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก