ข่าวทั่วไป

อบจ.อุตรดิตถ์มอบเงินอุดหนุนให้กับสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มอบเงินอุดหนุนให้กับสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อาคาร 2 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางวรรธยา โตมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำการมอบเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนเงิน 130,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม
2. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำนวนเงิน 420,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อชุดป้องกันอนุภาคฯ
3. โรงพยาบาลพิชัย จำนวนเงิน 695,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่และปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม
4. โรงพยาบาลน้ำปาด จำนวนเงิน 695,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่และปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม
5. โรงพยาบาลตรอน จำนวนเงิน 65,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม
6. โรงพยาบาลทองแสนขัน จำนวนเงิน 65,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม
7. โรงพยาบาลลับแล จำนวนเงิน 65,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม
8. โรงพยาบาลท่าปลา จำนวนเงิน 65,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม
9. โรงพยาบาลฟากท่า จำนวนเงิน 65,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม
10. โรงพยาบาลบ้านโคก จำนวนเงิน 65,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน