ข่าวทั่วไป

ตราด – พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่กลุ่มสตรี

ตราด –  พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่กลมสตรีทั้ง 3 ตําบล จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ การพัฒนาบุคลิกภาพและการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯนางสำราญ ประสทธิเวช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอคลองใหญ่ กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ การฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีทั้ง 3 ตําบลในอําเภอคลองใหญ่ 300 คน พร้อมด้วยนายบัญฑิต ขุนทองจันทร์ อัยการจังหวัดตราด นส.ภูริชญา ผันประเสริฐ นิติกรปฎิบัติการจังหวัดตราด วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับด้านกฎหมายต่างๆของกลุ่มสตรีอําเภอคลองใหญ่ นางสุนิสา กําเนิดสิทธ์ุ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตราด พร้อม นส.กิจปภา ประสิทธิเวช คณะกรรมการกลุ่มสตรีอําเภอคลองใหญ่ นางอาภรณ์ ไชยศิริ ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอคลองใหญ่ให้การต้อนรับคณะ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาสตรี ได้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555

 

เพื่อให้กิจกรรมการพัฒนาสตรีเป็นไปด้วยควา

มต่อเนื่อง โดยจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรี ให้เป็นแกนนําในการคิดตัดสินใจวางแผนแก้ไขปัญหาชนบท และการพัฒนาสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในทุกระดับ ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับสตรีในระดับหมู่บ้านทั้ง 3 ตําบล คือ ตําบลไม้รูด ตําบลหาดเล็ก และตําบลคลองใหญ่ เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามในวันนี้ได้จัดกิจกรรมการแสดงบลเวทีของกลุ่มสตรีอําเภอคลองใหญ่ทั้ง 3 ตำบลด้วยเพื่อความเข้มแข็งและสามคีทั้ง 3 ตําบล โดยเฉพาะปัญหาที่สตรีได้รับผลกระทบตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้นมีความสามารถทัดเทียมผู้ชายเป็นที่ยอมรับจากสังคมจึงมีสตรีเข้าไปมีบทบาทเป็นผู้นําทั้งภาครัฐและเอกชนอละถาคประชาชนและได้รับเลือกให้เป็นผู้นํารัฐบาลในหลายแระเทศ สําหรับสตรีไทยในยุคปัจจุบันนับว่าได้นับการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทให้เด่นชัดอย่างต่อเนื่องในทุกรัฐบาล เพื่อเป็นพลังสําคัญในการพีฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะเป็นพลังที่แข็งแกร่งในการป้องกันสถาบันที่สําคัญของชาติ เพื่อให้ดํารงคงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไปชั่วนิรันดร์ทั้งด้านการงานและด้านครอบครัว พร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัย เทคโนโลยี่ ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีองค์กรสตรีทุกระดับเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นําของสตรีในการบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมมั่นให้ผู้นําสตรีมีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 เปูนเวลา 2 วัน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้นําสตรีมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายและเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผลแก่สตรีกลุ่มอื่นๆต่อไป

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด