ข่าวทั่วไป

จันทบุรี-คณะกรรมการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บ้านตะปอนใหญ่ และ บ้านวันยาวล่าง อ.ขลุง

จันทบุรี-คณะกรรมการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บ้านตะปอนใหญ่ และ บ้านวันยาวล่าง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
วันนี้ ( 3 ก.ย.63 ) ที่ศาลาร่วมใจ วัดตะปอนใหญ่ ต.ตะปอนใหญ่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี พระเทพศาสนภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดจันทบุรี 2 แห่ง ที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับจังหวัด

โดยพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี และ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้านต้นแบบ รักษาศีล 5 จังหวัดจันทบุรีที่ หมู่ 2 บ้านตะปอนใหญ่ และ หมู่ 2 บ้านวันยาวล่าง อ.ขลุง

โอกาสนี้ พระเทพศาสนภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ได้สอบถามผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะการทำงานแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นการยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สู่ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่เกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยความเต็มใจบนพื้นฐาน วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยที่สืบต่อกันมาอย่างช้านาน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก