ข่าวทั่วไป

เชียงราย – เหล่ากาชาด และอีกหลายหน่วยงาน ออกเยี่ยมครอบครัว น.ส.สุภัสรา ชัยชนะ ณ บ้านเลขที่ 273 ม.4 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า ที่ประสบเห

เชียงราย – เหล่ากาชาด และอีกหลายหน่วยงาน ออกเยี่ยมครอบครัว น.ส.สุภัสรา ชัยชนะ ณ บ้านเลขที่ 273 ม.4 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า ที่ประสบเห

 

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ -สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 2 ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า กิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนท้องถิ่น ออกเยี่ยมครอบครัว น.ส.สุภัสรา ชัยชนะ บ้านเลขที่ 273 ม.4 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัยทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายบางส่วน ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม และเงินสด จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย
และเวลา 13.00 น. ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย กิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย เยี่ยม นางนาเคาะ จะอื่อ ผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมองทำให้ป่วยติดเตียง ยากไร้ ประสบปัญหาทางสังคม โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม และผ้าอ้อมสำเร็จ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น