ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

น่าน – ร่วมลงนาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำ ในโครงการสำรวจเพื่อจัดทำผังน้ำระดับลุ่มน้ำ

จังหวัดน่าน ร่วมลงนาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำ ในโครงการสำรวจเพื่อจัดทำผังน้ำระดับลุ่มน้ำ


ที่ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดอบรม และลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยโครงการสำรวจเพื่อจัดทำผังน้ำระดับลุ่มน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการ ในระดับพื้นที่ ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อทำผังน้ำระดับลุ่มน้ำ ระดับตำบล ระดับชุมชน ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บข้อมูลสมดุลน้ำของพื้นที่ รวมถึงการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำระดับตำบลในพื้นที่ของตนเอง
โดยในปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา มีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่าน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 และ ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน ได้จัดอบรม การจัดทำผังน้ำระดับชุมชน ระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดน่านไปแล้ว จำนวน 86 ตำบล ยังมีตำบลที่ยังไม่ได้อบรมอีกจำนวน 13 ตำบล ซึ่งวันนี้ ได้มีผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ มาร่วมโครงการได้แก่ ตำบลบ่อเกลือเหนือ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ ตำบลสกาด ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา ตำบลในเวียง (เทศบาลเมืองน่าน) ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน ตำบลทุ่งศรีทอง ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา และตำบลบ้านฟ้า ตำบลป่าคาหลวง ตำบลสวดตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง


การอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ / มณฑลทหารบกที่ 38 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน /หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 /และ คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่านมีผู้เข้าอบรมร่วมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน


สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดน่านโดยมีการลงน่านระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กับ สำนักงานบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 เพื่อร่วมกันรวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผังน้ำระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับลุ่มน้ำ จัดทำฐานข้อมูลผังน้ำ ข้อมูลสารสนเทศ และแผนการบริหารจัดการน้ำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านส่งมอบข้อมูลต่างๆ ไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นศูนย์กลางในการเก็บรักษาข้อมูล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ขอใช้ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองต่อไป
พ.อ.พยอม บุญทร ข่าวน่าน 0932260055