ข่าวทั่วไป

นราธิวาส -โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ มอบเตาถ่านถังน้ำมัน 200 ลิตร เสริมสร้างอาชีพในครัวเรือนให้กับประชาชน 47 ครอบครัว ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นราธิวาส -โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ มอบเตาถ่านถังน้ำมัน 200 ลิตร เสริมสร้างอาชีพในครัวเรือนให้กับประชาชน 47 ครอบครัว ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชมคลิป

ณ มัสยิดบ้านบือเระตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภาไทย นายนิอาแซ เจ๊ะอูเซ็ง สมาชิกวุฒิสภา นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ สมาชิกวุฒิาภา นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ต ชัชภณ สว่างโชติ ที่ปรึกษาศูนย์สันติวิธี ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ นายซาการียา บิณยูซูฟ มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข โต๊ะอีหม่าม กำนันและประชาชนเข้าร่วมครั้งนี้

 

 

สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ มอบเตาถ่านถังน้ำมัน 200 ลิตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพตลอดจนการสร้างรายได้ในครอบครัว ลดรายจ่าย และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภาไทย กล่าวว่า การทำงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ มอบเตาถ่านถังน้ำมัน 200 ลิตร เสริมสร้างอาชีพในครัวเรือนให้กับประชาชน 47 ครอบครัว ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชน ตลอดจนเปิดโอกาสในการสร้างความเข้าใจในเรื่องบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ต่อภาคประชาสังคม ให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อหน้าที่และสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยตรง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป

ทั้งนี้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เพื่อลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน นำสมาชิกวุฒิสภาพบปะกับพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งการลงพื้นที่แต่ละภาคได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทยและประเพณีการปกครองของไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ

นอกจากนี้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ สามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม อันจะนำไปสู่สังคม ที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส