ข่าวทั่วไป

สสจ.ร้อยเอ็ดฝากมา 4.ข้อลดความเสี่ยงจากโควิด 19 ในฤดูหนาว

สสจ.ร้อยเอ็ดฝากมา 4.ข้อลดความเสี่ยงจากโควิด 19 ในฤดูหนาว
ประชาชนควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม ปลอดภัยจากโควิด 19 ลดการเสียชีวิต ลดการสูญเสีย “สถานการณ์โควิด 19 มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูหนาวเมื่อมีกิจกรรมรวมคนและการผ่อนคลายมาตรการทุกคนควรรับวัคซีนโควิด 19 อย่างเพียงพอโดยเฉพาะ กลุ่มเสี่ยง 608หากท่านรับ วัคซีนเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือนให้รับวุัคซีนเพิ่มเติม


1.ฉีดวัคซีน อย่างน้อย 4 เข็มหากเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือนต้องฉีดเข็มกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกัน
2.ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรังที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือเข็มสุดท้ายเกิน 6 เดือนเลี่ยง ทานอาหาร ดื่มสุราร่วมกับผู้อื่นหรือร่วมกิจกรรมมีคนจำนวนมาก
3.ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือเข็มสุดท้ายนานเกิน 6 เดือนหากเริ่มป่วย มีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจให้รีบไปพบแพทย์
4.สวมหน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ/ โรงพยาบาล/ห้างสรรพสินค้า/ ขนส่งสาธารณะหรือเมื่ออยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุ
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
ขอบคุูณข้อมูล คุณ ทองสุข โพนเงิน